Broj 2/2023 (download)

ČLANCI:

UDC 341:343]:342.7

Rodoljub Etinski

Nelagodan susret krivičnog prava i međunarodnog krivičnog prava u članu 7 Evropske konvencije o ljudskim pravima (  )

UDK 343.1(497.16)

Ivan Đokić

Granice odgovornosti i kažnjivosti saizvršioca u crnogorskom krivičnom pravu (  )

UDK 34(38)(091)

Una Divac

Pod skutima atinske pravde: meteci na sudu (  )

UDK 340.141(=163)

Emil Mujević

O počecima južnoslovenske pravne kulture (  )

PREZENTACIJE NA NAUČNIM I STRUČNIM SKUPOVIMA:

Mladen Vukčević

Ustav iz 1963. godine i ustavno sudstvo (dometi i ograničenja) (  )

PRIKAZI:

Jovan Jablan

Anikó Raisz (ur.), International Law from a Central European Perspective, Central European Academic Publishing, Miskolc, Budapest, 2022 (  )

IZ PRAVNE ISTORIJE

Isprave Velikog suda (  )