Radovi se predaju isključivo u elektronskom obliku na adresu sim@udg.edu.me.

Tekstovi su na crnogorskom i drugim jezicima ovog govornog područja, eventualno engleskom jeziku i po pravilu ne treba da budu duži od jednog štamparskog tabaka. Izuzetno, maksimalni obim tekstova je 1,5 tabak. Jedan tabak iznosi 16 strana od 28 redova sa 66 znakova u redu, odnosno 28.800 znakova, font Times New Roman 12.

Ukoliko tekst pređe dozvoljeni obim, biće vraćen autoru na neophodno skraćivanje.

U gornjem lijevom uglu, prije naslova rada, navodi se akademska titula, ime i prezime autora, a u pratećoj fusnoti koja se označava asteriskom, ustanova u kojoj je autor zaposlen ili druga afilijacija, zvanje autora i elektronska adresa.

Tekst namijenjen za časopis “STUDIA IURIDICA MONTENEGRINA” mora na početku da sadrži apstrakt s osnovnim nalazima rada, obima do 20 redova) i do pet ključnih riječi. Na kraju teksta se nalazi rezime (summary) približnog obima i do pet ključnih riječi na engleskom, odnosno njemačkom jeziku, te eventualno na drugom stranom jeziku koji je relevantan za discipline na koju se prilog odnosi. Dodatno, potrebno je navesti i spisak literature, font Times New Roman 11. Spisak obuhvata udžbenike, monografije i članke citirane u radu, kao i internet adrese na kojima su dostupni. Prilikom navođenja literature, prvo se navodi prezime, zatim prvo slovo imena citiranog autora, a potom ostali podaci u skladu sa pravilima citiranja.

Naslov rada piše se na sredini, velikim slovima – verzalom (font 14). Podnaslovi se pišu na sredini, velikim slovima (font 12) i numerišu se arapskim ciframa. Ukoliko podnaslov sadrži više cjelina, one sa takođe označavaju arapskim ciframa, i to: 1.1. – kurentom, tj. malim običnim slovima (font 12), 1.1.1. – malim kurzivnim slovima (font 12), &c. sa manjim fontom.

Za objavljivanje se predaju isključivo originalni radovi, koji ne predstavljaju dio odbranjene teze, objavljene monografije ili knjige, kao i oni koji nijesu objavljeni ili ponuđeni drugom časopisu.

Redakcija časopisa “STUDIA IURIDICA MONTENEGRINA” zadržava pravo da prilagođava rad opštim pravilima uređivanja časopisa i jezičkom standardu u pogledu pravopisa, gramatike i stila.

PRAVILA CITIRANjA

1. Knjige se navode na sljedeći način: prvo slovo imena (poslije čega slijedi tačka) i prezime autora, naziv kurzivom, mjesto izdanja kurentom, godina izdanja. Samo prilikom prvog citiranja navodi se puno ime autora.

Ukoliko se navodi i izdavač, piše se kurentom – obično, prije mjesta izdanja.

Primjer: M. Marković, Nauka o pravu, AEN, Podgorica 2008, str. 35.

Ukoliko knjiga ima više izdanja, može se navesti broj izdanja u superskriptu (npr. 2002).

Ukoliko se upućuje na fusnotu, posle broja strane piše se skraćenica „fn.“.

Primjer: M. Marković, Nauka o pravu, AEN, Podgorica 2008, str. 35 fn. 3.

2. Članci se navode na sljedeći način: prvo slovo imena (sa tačkom) i prezime autora, naziv članka kurentom – obično pod navodnicama, naziv časopisa (novina ili druge periodike) kurzivom, broj i godište, broj strane bez ikakvih dodataka (kao i kod citiranja knjiga).

Samo prilikom prvog citiranja navodi se puno ime autora. Ukoliko je naziv časopisa dug, prilikom prvog citiranja u zagradi se navodi skraćenica pod kojom će se periodika nadalje pojavljivati.

Primjer: M. Marković, Nauka o pravu, STUDIA IURIDICA MONTENEGRINA 1/2018, str. 65.

3. Ukoliko postoji više autora knjige ili članka (do tri), razdvajaju se zarezom.

Primjer: M. Marković, P. Petrović,

Ukoliko se citira knjiga ili članak sa više od tri autora, navodi se prvo slovo imena i prezime samo prvog od njih, uz dodavanje skraćenice reči et alia (et al.) kurzivom. Samo prilikom prvog citiranja navodi se puno ime autora.

Primjer: M. Marković et al.,

4. Ukoliko se citira tekst sa više strana koje su tačno određene, one se razdvajaju crticom, poslije čega slijedi tačka. Ukoliko se citira više strana koje se ne određuju tačno, poslije broja koji označava prvu stranu navodi se „i dalje“ s tačkom na kraju.

Primjer: M. Marković, 53–67.

Ukoliko se citira podatak s iste strane iz istog djela kao u prethodnoj fusnoti, koristi se latinična skraćenica za ibidem u kurzivu, s tačkom na kraju (bez navođenja prezimena i imena autora).

Primjer: Ibid.

Ukoliko se citira podatak iz istog djela kao u prethodnoj fusnoti, ali s različite strane, koristi se latinična skraćenica ibid, navodi se odgovarajuća strana i stavlja tačka na kraju.

Primjer: Ibid., 69.

Kada se citira članak u zborniku radova na engleskom ili drugom stranom jeziku, poslije naziva zbornika koji je pisan italikom, u zagradi se navode imena urednika. Ukoliko ih je više stavlja se naznaka „eds.“ prije njihovih imena, a ako je samo jedan urednik, naznaka prije njegovog imena je „ed.“, odnosno odgovarajuća skraćenica u drugom jeziku (npr. u njemačkom „Hrsg.“). Kada se citira članak u zborniku radova na crnogorskom ili drugom jeziku ovog govornog područja, poslije naziva zbornika koji je pisan kurzivom, u zagradi se navodi ime ili imena urednika sa naznakom „ur.“ prije imena.

Primjer: O. Lando, „Liberalism and Group Rights“, Essays in Honour of Joel Feinberg (eds. J. L. Coleman, A. Buchanan), Cambridge University Press, Cambridge 1994, 1–15.

7. Propisi se navode punim nazivom u kurentu – obično, potom se kurzivom navodi glasilo u kome je propis objavljen, a poslije zareza broj i godina objavljivanja, ponovo u kurentu – obično.

Ukoliko će se pomenuti zakon citirati i kasnije, prilikom prvog pominjanja poslije crte navodi se skraćenica pod kojom će se propis dalje pojavljivati.

Primjer: Zakon o upravnom sporu – ZUS, “Službeni list Crne Gore“, br. 054/16.

Ukoliko je propis izmjenjivan i dopunjavan, navode se sukcesivno brojevi i godine objavljivanja izmjena i dopuna.

Primjer: Zakon o obligacionim odnosima – ZOO, “Službeni list Crne Gore“, br. 047/08, 004/11 i 022/17).

8. Član, stav, tačka i alineja propisa kada se navode u množini označavaju se skraćenicama čl., st., tač., i al., a iza posljednjeg broja ne stavlja se tačka.

9. Navođenje sudskih odluka treba da sadrži što potpunije podatke (vrsta i broj odluke, datum kada je donesena, publikacija u kojoj je eventualno objavljena).

10. Latinske i druge strane riječi, internet adrese i sl. se pišu kurzivom.

11. Citiranje tekstova s interneta treba da sadrži naziv citiranog teksta, adresu internet stranice ispisanu kurzivom i datum pristupa stranici.

Primjer: European Commission for Democracy through Law, Opinion on the Constitution of Serbia, http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)004-e.asp, 24. maj 2007.

12. Za „vidjeti“ koristi se skraćenica „Vide“, a za „uporediti“ se koristi skraćenica „Cf.“

USLOVI ZA PRIJAVU RUKOPISA

Prijavljivanjem rukopisa, autor potvrđuje da rukopis zadovoljava doljenavedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nijesu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.

Autor potvrđuje sljedeće:

Prilog nije ranije objavljen niti je dio odbranjene master ili doktorske teze.

Dokument je u .doc ili .docx formatu.

Tekst je u potpunosti formatiran u skladu s Uputstvom za autore.

Tekst rada (uključujući prorede, apstrakte, ključne reči i fusnote) nije duži od 43000 znakova.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Imena, e-mail adrese i drugi podaci o ličnosti dostupni redakciji Časopisa koristiće se isključivo za navedene namjene, a u skladu sa članom 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni list Crne Gore”, br. 079/08, 070/09, 044/12 i 022/17) i neće biti dostupni za bilo koje druge potrebe, niti bilo kojoj drugoj strani van Časopisa.