Pred vama je časopis čiji je izdavač Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica. Zadatak univerziteta i svakog fakulteta je da, osim djelatnosti u sferi visokog obrazovanja, doprinese i razvoju naučne misli. Ostvarenju tog cilja služi i izdavanje sopstvenih naučnih publikacija, posebno časopisa.

Preko časopisa fakultet se još potpunije integriše u naučnu zajednicu i ostvaruje komunikaciju sa njenim članovima. Iako se taj cilj ostvaruje i organizovanjem naučnih skupova, radom na naučno-istraživačkim projektima kao i drugim aktivnostima, časopis bi trebalo da bude centar kontinuiranog naučnog djelovanja onih koji žele da daju doprinos naučnoj disciplini kojom se bave. Naravno, to ne moraju biti samo nastavnici i saradnici Fakulteta pravnih nauka UDG za koje se podrazumijeva da će sarađivati u časopisu fakulteta na kojem djeluju.

Jedna od osnovnih uređivačkih orijentacija biće nastojanje da se pridobije što više saradnika van granica Crne Gore i van kruga onih koji su i inače vezani za djelatnost fakulteta. Nauka, pa i pravna nauka, ima univerzalni karakter i postavljanje bilo kakvih granica u tom pogledu nije poželjno. Zato i naziv časopisa treba shvatiti uslovno. Atribut “montenegrina” treba shvatiti prije svega tako što on označava časopis koji izlazi u Crnoj Gori, a ne tako što će se on baviti samo temama od značaja za crnogorsko pravo. Podrazumijeva se da časopis jeste zainteresovan za teme koje su od značaja za dalji razvoj crnogorske pravne misli. Ali, ako je tema značajna kao takva, ona ne može biti bez značaja za pravo i pravnu misao u Crnoj Gori.

Redakcija se nada da časopis može da doprinese i neprekidnom porastu razumijevanja i saznavanja, postizanju povezanosti i neprestanom usavršavanju duhovnog života u težnji ka ostvarivanju sve cjelovitijeg i potpunijeg saznavanja sve složenijeg svijeta pravnih normi i onoga što one regulišu. Pri tome, ta povezanost i zajednička težnja ni u kom slučaju ne smije da prenebregne i ugrozi individualnost naučnog stvaralaštva.

Ćasopis će izlaziti dva puta godišnje. On je zamišljen kao pravni časopis opšteg tipa u kojem bi bili objavljivani prilozi sa područja svih pravnih i srodnih nauka. Redakcija izražava nadu da će se u njemu naći originalni prilozi koji će predstavljati doprinos pojedinim pravnim disciplinama, te koristi ovu priliku da pozove autore na saradnju.

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Zoran Stojanović

COBISS.CG-ID 38090512

ISSN 2661-2623 (štampana verzija)

ISSN 2704-5315 (online verzija)