Zoran Stojanović

Glavni i odgovorni urednik

Rođen je u Beogradu 20.12.1947. godine. Osnovnu školu je završio u Titogradu, a gimnaziju u Beogradu. Pravni fakultet je završio u Beogradu (1970), stekao zvanje magistra krivičnopravnih nauka na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1973) i doktorirao na Pravnom fakultetu u Ljubljani (1981). 1976. godine izabran je za asistenta na predmetu Krivično pravo na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Na tom fakultetu postaje docent (1981), zatim vanredni profesor (1987), a od 1992. godine je redovni profesor na predmetu Krivično pravo. Posle penzionisanja na Pravnom fakultetu u Beogradu krajem 2016. godine vrši funkciju dekana Fakulteta pravnih nauka UDG.

Osim mnogobrojnih kraćih studijskih boravaka u inostranstvu, boravio je 1978. godine na Univerzitetu u Oksfordu, a kao Humboldtov stipendista; 1985/86. godine osamnaest meseci u Max Planck institutu za strano i međunarodno krivično pravo u Frajburgu – SR Nemačka. Držao je predavanja na više fakulteta, instituta i specijalističkih kurseva u zemlji i inostranstvu.

Bio je savezni Ministar pravde 1993-1994. godine, predsednik Komiteta za prikupljanje podataka o zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava i dr.

Učestvovao je kao član ili predsednik u radu brojnih ekspertskih komisija za izradu zakonskih projekata. Bio je predsednik Komisije za izradu sada važećeg Krivičnog zakonika Srbije, kao i Krivičnog zakonika Crne Gore. Učestvuje u radu na pripremi zakonskih projekata u Crnoj Gori i Srbiji.

Glavni je i odgovorni urednik dva časopisa (Revija za kriminologiju i krivično pravo i časopis Crimen).

Autor je ili koautor 12 knjiga (devet u zemlji i tri u inostranstvu i to: 5 monografija, 3 komentara – više izdanja, 3 udžbenika – više izdanja, 2 priručnika) među kojima je monografija Granice, mogućnosti i legitimnost krivičnopravne zaštite, Beograd, 1987, udžbenik Krivično pravo – opšti deo (24. izdanje), Beograd 2017, kao i Komentar Krivičnog zakonika Srbije, 5. izdanje, Beograd 2016. Objavio je preko 210 članaka, referata i saopštenja na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, uključujući i učešće u naučno-istraživačkim projektima. Prema podacima Scindex-a najčešće je citirani autor iz oblasti pravnih nauka.

Govori njemački i engleski jezik, a služi se italijanskim i ruskim.

Redakcija:

prof. dr Zoran Stojanović (Podgorica);
prof. dr Olivera Vučić (Beograd);
prof. dr Vilim Bouček (Zagreb);
prof. dr Slobodan Panov (Beograd);
prof. dr Marko Petrak (Zagreb);
prof. dr Davorin Lapaš (Zagreb);
prof. dr Marija Karanikić Mirić (Beograd).

Izdavački savjet:

akademik Dragan K. Vukčević, predsjednik;
akademik Đorđije Borozan;
akademik Viljem V. Smirnov;
prof. dr em. Mihajlo Dika;
prof. dr Budimir P. Košutić;
prof. dr Miodrag Orlić.