Ovim uputstvom propisuju se osnovne smjernice i standardi koje recenzenti treba da poštuju prilikom recenziranja članka.

I. OPŠTE ODREDBE

Zadatak recenzenata

Član 1

Osnovni zadatak recenzenata jeste da ocijene svaki pojedinačni rad koji im se dostavi, čime doprinose unapređenju i održavanju visokog naučnoistraživačkog dometa i ranga samog časopisa, ali i autora članka.

U obavljanju svog zadatka  recenzent će posebno voditi računa o sljedećem:

– da je predajom teksta autor izjavio da tekst nije ni objavljen ni prihvaćen za objavljivanje te da neće biti predat za objavljivanje bilo kom drugom mediju, kao i da je izjavio da je on nosilac autorskog prava.

– da predati tekst mora zadovoljavati standarde koji proizilaze iz poštovanja kodeksa akademske

Rang recenzenta

Član 2

Recenzenti su po pravilu višeg ili jednakog ranga (naučno ili nastavno zvanje) kao i autor rada koji recenziraju.

Obaveza staranja o etičkom i naučnom kodeksu

Član 3

Recenzenti imaju obavezu da brinu o etičkim pitanjima.

Ukoliko je rad plagijat ili je već objavljen u nekom drugom časopisu/zborniku/monografiji, recenzent je dužan da o tome bez odlaganja obavijesti glavnog i odgovornog urednika.

Recenzent posebno treba da obrati pažnju na to da li su podaci i rezultati (naučno) istiniti.

Ukoliko postoji sumnja u tačnost rezultata, recenzent je dužan da o tome bez odlaganja obavijesti glavnog i odgovornog urednika.

Rokovi

Član 4

Recenzenti imaju rok od 15 dana da uredništvu dostave recenziju u elektronskoj formi.

Na opravdan zahtjev recenzenta, glavni i odgovorni urednik može produžiti rok iz prethodnog stava za još 15 dana.

II. NEZAVISNOST RECENZENATA

Zabrana uticaja na rad recenzenata

Član 5

Recenzenti su samostalni i nezavisni u svom radu. Niko ne može uticati na rad i ocjenu recenzenta.

Ne smatra se uticajem na rad i ocjenu recenzenta molba glavnog i odgovornog urednika, kojom se  od recenzenta traži da se pridržava datih rokova, da se u slučaju prekoračenja roka izjasni o razlozima prekoračenja i eventualnim novim rokovima u kojima bi recenziranje moglo biti završeno, kao ni molba recenzentu da pojasni dati komentar.

Anonimnost recenziranja

Član 6

Proces recenziranja je dvosmjerno anoniman i sprovode ga dva nezavisna recenzenta za svaki ojedinačni naučni članak (Double Blind Review).

Recenzentima nije poznato ko su autori rada, niti autori rada znaju ko je recenzent njihovog rada.

Sadržaj i postupak recenzije se smatraju povjerljivim i recenzent, kao ni članovi uredništva, ne smiju otkrivati trećim stranama nikakve detalje iz  tog postupka.

Povjerljivost rukopisa

Član 7

Svaki rukopis se tretira kao povjerljiv dokument i o njemu se ne smiju davati informacije ukoliko to, u cilju dobijanja objektivne ocjene teksta, nije odobrio glavni urednik.

Podaci iz rukopisa se ne smiju koristiti sve dok se rad ne objavi.

Obaveza obavještavanja

Član 8

Ukoliko je tokom postupka recenziranja na recenzenta vršen bilo kakav uticaj kojim se narušava ili ugrožava njegova nezavisnost ili anonimnost postupka recenziranja, recenzent je dužan da bez odlaganja o tome obavijesti glavnog i odgovornog urednika u pismenoj formi i zastane sa postupkom recenziranja dok se ne stvore uslovi za dalji nezavisan i anoniman rad.

Ukoliko je nedozvoljeni uticaj izvršen od strane glavnog i odgovornog urednika, recenzent je dužan da bez odlaganja o tome obavesti izdavački savet u pismenoj formi i zastane sa postupkom recenziranja dok se ne stvore uslovi za dalji nezavisan i anoniman rad.

III. VREDNOVANJE ČLANKA

Predmet vrednovanja

Član 9

Prilikom vrednovanja članka recenzent ocjenjuje da li je članak originalna studija, da li tematski i sadržajno odgovara profilu časopisa, da li se temelji na relevantnim naučnim saznanjima iz date oblasti i da li sadrži sve neophodne elemente predviđene Uputstvom za autore sa pravilima citiranja: naslov, apstrakt, ključne reči, osnovni tekst rada, zaključak, citiranu literaturu.

Recenzentsko mišljenje

Član 10

Recenzentsko mišljenje treba da sadrži kratak opis rada s naglaskom na glavni doprinos, kao i: vrijednost prezentiranog rada, ocjenu metodologije pristupa rješavanju problema, nivo i način izlaganja, izvore informacija, potrebu skraćivanja, izmjene i dopune teksta, priloga, literature, terminološka i stilska razjašnjenja.

Predlog o prihvatanju radi objavljivanja

Član 11

Recenzent može predložiti uredništvu:

1. da se rad prihvati bez izmjena;

2. da se rad prihvati uz uslov da se djelovi rada skrate, prerade ili izostave;

3. da se nakon predloženih izmjena rad vrati recenzentu na konačnu ocjenu;

4. da se rad ne prihvati.

 

U slučaju da se preporučuje prerada rada (tačke 2 i 3 prethodnog stava), recenzent navodi:

1. izmjene koje je neophodno izvršiti da bi rad bio objavljen;

2. izmjene koje se preporučuju ali nisu neophodne.

 

U slučaju predloga da se rad ne prihvati za objavljivanje, potrebno je dati jezgrovito obrazloženje.

Član 11

Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici, dana 15.2.2019. godine

prof. dr Zoran Stojanović, glavni i odgovorni urednik