Broj 1/2019 (download)

ČLANCI:

UDK 347.2(4)

Budimir Košutić

Perspektive zaštite socijalnih prava u Evropi (  )

UDK 328.185(100); 343.352

Zoran Stojanović

Nezakonito bogaćenje kao krivično djelo javnih funkcionera? (  )

UDK 342.9(497.16)

Stevan Lilić

Izvori upravnog prava u Crnoj Gori (  )

UDK 341.7(100)

Davorin Lapaš

Diplomatske privilegije i imuniteti međunarodnih nevladinih organizacija (INGO): korak naprijed ka novom diplomatskom pravu? (  )

UDK 346.16(497.16)

Vuk Radović

Ultra vires doktrina i pravna sposobnost privrednih društava (  )

UDK 349.2

Milica Kovač-Orlandić

Fleksibilizacija radnog prava – izazovi i granice (  )

PRIKAZI:

Andrej Bracanović

Prof. dr Nevenka Bogojević-Gluščević, Statut grada Skadra iz prve polovine XIV vijeka sa dodacima, završno sa 1461. godinom, Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet Podgorica, 2016. (  )