Ovim uputstvom propisuju se osnovne smjernice i standardi koje recenzenti treba da poštuju prilikom recenziranja članka.

I. OPŠTE ODREDBE

Zadatak recenzenata

Član 1

Osnovni zadatak recenzenata jeste da ocijene svaki pojedinačni rad koji im se dostavi, čime doprinose unapređenju i održavanju visokog naučnoistraživačkog dometa i ranga samog časopisa, ali i autora članka.

U obavljanju svog zadatka  recenzent će posebno voditi računa o sljedećem:

– da je predajom teksta autor izjavio da tekst nije ni objavljen ni prihvaćen za objavljivanje te da neće biti predat za objavljivanje bilo kom drugom mediju, kao i da je izjavio da je on nosilac autorskog prava.

– da predati tekst mora zadovoljavati standarde koji proizilaze iz poštovanja kodeksa akademske

Rang recenzenta

Član 2

Recenzenti su po pravilu višeg ili jednakog ranga (naučno ili nastavno zvanje) kao i autor rada koji recenziraju.

Obaveza staranja o etičkom i naučnom kodeksu

Član 3

Recenzenti imaju obavezu da brinu o etičkim pitanjima.

Ukoliko je rad plagijat ili je već objavljen u nekom drugom časopisu/zborniku/monografiji, recenzent je dužan da o tome bez odlaganja obavijesti glavnog i odgovornog urednika.

Recenzent posebno treba da obrati pažnju na to da li su podaci i rezultati (naučno) istiniti.

Ukoliko postoji sumnja u tačnost rezultata, recenzent je dužan da o tome bez odlaganja obavijesti glavnog i odgovornog urednika.

Rokovi

Član 4

Recenzenti imaju rok od 15 dana da uredništvu dostave recenziju u elektronskoj formi.

Na opravdan zahtjev recenzenta, glavni i odgovorni urednik može produ- žiti rok iz prethodnog stava za još 15 dana.

II. NEZAVISNOST RECENZENATA

Zabrana uticaja na rad recenzenata

Član 5

Recenzenti su samostalni i nezavisni u svom radu. Niko ne može uticati na rad i ocjenu recenzenta.

Ne smatra se uticajem na rad i ocjenu recenzenta molba glavnog i odgovornog urednika, kojom se  od recenzenta traži da se pridržava datih rokova, da se u slučaju prekoračenja roka izjasni o razlozima prekoračenja i eventualnim novim rokovima u kojima bi recenziranje moglo biti završeno, kao ni molba recenzentu da pojasni dati komentar.

Anonimnost recenziranja

Član 6

Proces recenziranja je dvosmjerno anoniman i sprovode ga dva nezavisna recenzenta za svaki ojedinačni naučni članak (Double Blind Review).

Recenzentima nije poznato ko su autori rada, niti autori rada znaju ko je recenzent njihovog rada.

Sadržaj i postupak recenzije se smatraju povjerljivim i recenzent, kao ni članovi uredništva, ne smiju otkrivati trećim stranama nikakve detalje iz  tog postupka.

Povjerljivost rukopisa

Član 7

Svaki rukopis se tretira kao povjerljiv dokument i o njemu se ne smiju davati informacije ukoliko to, u cilju dobijanja objektivne ocjene teksta, nije odobrio glavni urednik.

Podaci iz rukopisa se ne smiju koristiti sve dok se rad ne objavi.

Obaveza obavještavanja

Član 8

Ukoliko je tokom postupka recenziranja na recenzenta vršen bilo kakav uticaj kojim se narušava ili ugrožava njegova nezavisnost ili anonimnost postupka recenziranja, recenzent je dužan da bez odlaganja o tome obavijesti glavnog i odgovornog urednika u pismenoj formi i zastane sa postupkom recenziranja dok se ne stvore uslovi za dalji nezavisan i anoniman rad.

Ukoliko je nedozvoljeni uticaj izvršen od strane glavnog i odgovornog urednika, recenzent je dužan da bez odlaganja o tome obavesti izdavački savet u pismenoj formi i zastane sa postupkom recenziranja dok se ne stvore uslovi za dalji nezavisan i anoniman rad.

III. VREDNOVANJE ČLANKA

Predmet vrednovanja

Član 9

Prilikom vrednovanja članka recenzent ocjenjuje da li je članak originalna studija, da li tematski i sadržajno odgovara profilu časopisa, da li se temelji na relevantnim naučnim saznanjima iz date oblasti i da li sadrži sve neophodne elemente predviđene Uputstvom za autore sa pravilima citiranja: naslov, apstrakt, ključne reči, osnovni tekst rada, zaključak, citiranu literaturu.

Recenzentsko mišljenje

Član 10

Recenzentsko mišljenje treba da sadrži kratak opis rada s naglaskom na glavni doprinos, kao i: vrijednost prezentiranog rada, ocjenu metodologije pri- stupa rješavanju problema, nivo i način izlaganja, izvore informacija, potrebu skraćivanja, izmjene i dopune teksta, priloga, literature, terminološka i stilska razjašnjenja.

Predlog o prihvatanju radi objavljivanja

Član 11

Recenzent može predložiti uredništvu:

1. da se rad prihvati bez izmjena;

2. da se rad prihvati uz uslov da se djelovi rada skrate, prerade ili izostave;

3. da se nakon predloženih izmjena rad vrati recenzentu na konačnu ocjenu;

4. da se rad ne prihvati.

 

U slučaju da se preporučuje prerada rada (tačke 2 i 3 prethodnog stava), recenzent navodi:

1. izmjene koje je neophodno izvršiti da bi rad bio objavljen;

2. izmjene koje se preporučuju ali nisu neophodne.

 

U slučaju predloga da se rad ne prihvati za objavljivanje, potrebno je dati jezgrovito obrazloženje.

Član 12

Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici, dana 15.2.2019. godine

prof. dr Zoran Stojanović, glavni i odgovorni urednik

2 Responses

 1. What I do not comprehend is how you are not more well-liked than you are at this moment. You are exceptionally intelligent and have come to this subject from so many different perspectives that it has caused me to consider it from my own depths. It seems that men and women are not particularly interested in this subject until it involves Lady Gagas. Your personal belongings are always nice. Keep up the work.

 2. Hey Guys,

  Warning: From February 2024, all existing email autoresponders will become obsolete!

  In fact, if you want to send marketing emails, promotional emails, or any other sort of emails starting in February 2024, you’ll need to comply with Gmail’s and Yahoo’s draconic new directives.

  They require regular marketers like you and I to setup complex code on sending domains… and existing autoresponders like Aweber and GetResponse are not helping: they’re requesting you do all the work, and their training is filled with complex instructions and flowcharts…

  How would you like to send unlimited emails at the push of a button all with done-for-you DMARC, DKIM, SPF, custom IPs and dedicated SMTP sending servers?

  What I mean by all of that tech talk above, is that with ProfitMarc, we give you pre-set, pre-configured, DONE-FOR-YOU email sending addresses you can just load up and mail straight away.

  We don’t even have any “setup tutorials” like other autoresponders either, because guess what: we already did all the setup for you!

  All of our built-in sending addresses and servers are already pre-warmed with Gmail and Yahoo and they’re loving us: 99% inbox rate is the average!

  ⇒ Grab your copy here! ⇒ https://ext-opp.com/ProfitMarc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *